fbpx

Osem typov inteligencií podľa Gardnera

Vedeli ste, že máme až 8 typov inteligencií?

Každý z nás je jedinečná ľudská bytosť. Všetci sme inteligentní, každý z nás úplne unikátnym spôsobom.”

Ak sa rozprávame o inteligencii, obvykle je tým myslená úroveň našich rozumových schopností, ktoré sú bežne merateľné (merané) a označené ako IQ kvocient človeka. Súčasťou testovania IQ kvocientu (číslo, ktoré opisuje inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii) sú úlohy, ktoré pri inom pohľade testujú najmä jazykovú a  matematicko-logickú inteligenciu. Okrem IQ sa u nás  pri téme “inteligencií”  zvykne testovať  ešte aj kvocient emočnej inteligencie. (EQ –  je číselný ukazovateľ, ktorý hodnotí emocionálnu (medziľudskú, spoločenskú) inteligenciu) Emocionálna inteligencia je pritom vydefinovaná ako schopnosť jedinca rozumieť emocionálnym prejavom a správaniu okolia, komunikovať, začleniť sa do spoločnosti, udržiavať vzťahy a z toho vyplývajúca schopnosť uspieť v spoločnosti. Ak hovoríme o schopnosti človeka dosahovať úspech, práve EQ je vo viacerých zdrojoch pripisovaná vyššia dôležitosť ako kvocientu inteligencie (IQ ), ktorý podľa nich tvorí základ asi 20 percent nášho úspechu. )

AK teda nahliadame na inteligenciu ako na základ našej schopnosti byť v živote úspešní, treba vedieť, že samotné rozumové schopnosti a danosti ešte nemusia určovať potenciál našej schopnosti byť úspešní.

Problematikou inteligencie a jej dosahu na osobné cesty k dosahovaniu úspechu (úspešnosti jednotlivcov nielen v učení) sa zaoberal aj americký profesor Howard Gardner. Postupne špecifikoval u ľudí až 9 typov inteligencií (odlišných od tých, ktoré sú merané pri určovaní IQ a EQ), z ktorých každý z nás má každú zastúpenú a používanú v rozličnej miere. Svoju teóriu rozvinul v knihe Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Podľa neho teda každý z nás má každú z deviatich druhov inteligencie, avšak každý druh sa vyvinul u každého jedinca inak.

U niekoho dominuje nadanie na hudbu, u niekoho to je logika, niekto má zase najlepšie vyvinutú emočnú (interpersonálnu, intrapersonálnu) inteligenciu. Prostredie, v ktorom sme, aj ale konkrétna situácia rozhodujú o tom, ktorý typ inteligencie sa vyvinie najlepšie. Prevládajúci druh inteligencie tak isto určuje naše slabé a silné stránky. Rôznymi aktivitami sa tiež dajú posilniť jednotlivé druhy inteligencie.

Je to, akoby sme každý z nás mali namiešaný “iný, jedinečný koktejl” zo všetkých typov inteligencií a to určuje spôsoby, akými sa najľahšie učíme, posúvame, dosahujeme úspechy, cez “aký filter vnímame svet”, ako mu dokážeme (cez aké druhy podnetov, aktivít) rozumieť. Každá inteligencia má svoje špecifiká, nejestvuje “lepšia alebo horšia”, no je pre nás ľahšie učiť sa cez úlohy, aktivity, ktoré sú nastavené na náš preferenčný typ inteligencie, rovnako je pre nás ľahšie rozumieť si s ľuďmi, ktorí majú podobné preferenčné typy inteligencií ako my.

Pre školskú úspešnosť je to zaujímavá informácia z niekoľkých dôvodov – učiteľ obvykle automaticky učí spôsobom, ktorý zodpovedá jeho preferenčnému typu inteligencie (ak sa problematikou inteliencií priamo nezaoberá a netvorí vedome zadania na naučenie sa tej istej témy rôznymi cestami príznačnými pre jednotlivé typy inteligencií) takže sa občas môže zdať, že dieťa je neúspešné a nevie sa niečo naučiť, no keď mu pripravíme zadanie na mieru v ” štýle jeho typov inteligencií”, zrazu zvládne aj to, čo sa mu zdalo náročné. Zároveň ak dieťa pozná samo seba a svoje preferencie, vie si nájsť štýl, cestu, ako sa niečo naučiť, rozumieť, zvládnuť.

Tiež poznanie jednotlivých typov inteligencie a ich spôsobu vnímania pri správnej komunikácii prehlbujú schopnosť empatie a porozumenia aj tým mojim spolužiakom (učiteľom, dospelým), ktorí to majú “nastavené úplne inak ako ja”. Je to ako učiť sa rozumieť cudzej reči…

Zároveň pri poznaní typov inteligencií a ich jedinečností ako dospelí môžme lepšie porozumieť niekomu, kto má iné preferenčné nastavenia, napríklad aj nášmu jedinečnému dieťaťu, ktoré môže mať úplne iný “koktejl inteligencií” a s tým súvisiace spôsoby chápania a komunikácie ako my. Preto je dobré poznať všetky typy inteligencií, ktoré Gardner pomenoval a vydefinoval ako základ toho “nášho unikátneho osobného mixu”.

Ktoré inteligencie to sú?

  1. Verbálne- lingvistická inteligencia (zaobchádzanie s jazykom, čítanie, písanie, chápanie obsahu)
  2. Logicko-matematická inteligencia (riešenie matematických problémov, hľadanie dôkazov, schopnosť abstraktného myslenia)
  3. Priestorová inteligencia (schopnosť vytvárať trojrozmerné predstavy, pohybovať s nimi a otáčať ich, čítanie mapy, ukladanie batožiny do kufra tak, aby sa tam zmestili)
  4. Interpersonálna inteligencia (schopnosť chápať správanie, motiváciu a emócie druhých ľudí)
  5. Muzikálna inteligencia (schopnosť zaobchádzať so zvukom, rytmom, spievanie, hranie, skladanie hudby)
  6. Prírodovedná inteligencia (schopnosť rozlišovať rôzne druhy fauny a flóry, rozumieť usporiadaniu prírody a využívať ju napríklad pri botanike, poľnohospodárstve alebo varení)
  7. Telesne-kinestetická inteligencia (schopnosť využívať všetky časti tela pri riešení problémov alebo vytváraní produktov, ovládať hrubú a jemnú motoriku, manipulovať s predmetmi, tanečník, basketbalista, vojak)
  8. Intrapersonálna inteligencia (schopnosť rozlišovať vlastné pocity, zámery a motívy)

Ak chcete zistiť, ktorá z inteligencií u Vás, alebo Vášho dieťaťa prevláda, vyplňte formulár. Inteligencia, u ktorej budete mať najviac odpovedí súhlasných s tvrdením, je vaša dominantná. Obvykle je ich viac a sú zastúpené v rôznom pomere, čo je super, lebo vždy máme navzájom “niečo spoločné”, čo môže byť základom porozumenia.

Test, ktorý Vám dávam k dispozícii bol zostavený prioritne pre deti, no poslúži aj dospelým. Môžte ho vyplniť a vyhodnotiť si ho sami podľa inštrukcií, alebo mi napíšte a objednajte si vyhodnotenie vrátane podrobného popisu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *